(Versie 6-08-2018)

Privacy statement

Hodgkin en non-Hodgkin vzw


Privacy policy en disclaimer van Hodgkin en non-Hodgkin vzw

Hodgkin en non-Hodgkin vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en wil dat uw privacy wordt gerespecteerd.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Hodgkin en non-Hodgkin vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Hij past deze handelwijze zowel toe op geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerkingen.

Bij Hodgkin en non-Hodgkin staat jij als persoon altijd op nummer één. Daarom willen wij dat je weet hoe we deze informatie gebruiken. Wij verzamelen, gebruiken en slaan alleen informatie op die jij zelf met ons deelt.

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers


De zetel van Hodgkin en non-Hodgkin vzw bevindt zich op adres Achterhekers 13, 9052 Zwijnaarde (Gent).

Persoonsgegevens die de gebruiker mededeelt bij de het invullen van het contactformulier verwerkt Hodgkin en non-Hodgkin vzw slechts om aan de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen. Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan de persoon die de verzoeken behandelt.

Als de gebruiker bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, dan kan het gebeuren dat Hodgkin en non-Hodgkin vzw het verzoek niet kan afhandelen.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

      uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

     verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

      vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

      passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

      geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

      op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Hodgkin en non-Hodgkin vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

     Om te kunnen deelnemen aan (toekomstige) activiteiten van Hodgkin en non-Hodgkin vzw (uitvoering overeenkomst).

      Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

      Het bekomen van subsidiëring (wettelijke verplichting).

      Om te voldoen aan de doelstellingen zoals opgegeven in ons oprichtingstatuut.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen, verzamelen, verwerken:

      Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.

      Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit.


Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven of ons aangebracht worden door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn


Hodgkin en non-Hodgkin vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

De aanwezigheidslijsten worden na de activiteit afgesloten en worden enkel gebruikt voor het  uitnodigingen van gelijkaardige activiteiten.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

     Alle personen die namens Hodgkin en non-Hodgkin vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

     Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

      Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens laten verbeteren of ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een mail met zijn naam en e-mailadres naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen.

U kan ons contacteren via de contactpagina van onze website www.hodgkinvzw.be.

 
Links naar andere sites

Deze website bevat links naar sites. Hodgkin en non-Hodgkin vzw kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.


Wijziging privacy statement

Hodgkin en non-Hodgkin vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.